Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 08 -VARJE ONSDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! MED MERA. 2700 inlägg.


Är Ordspråksboken fylld av religiösa uttryck och levnadsråd…?

bibeln1

Vi börjar med att berätta att – ordspråksboken är en skrift i judendomens Ketuvim och kristendomens Gamla testamente. Den innehåller en samling konstmässigt formade ordspråk under Salomos namn. Många uppmaningar påpekar att den gudfruktige vinner i längden. Han skriver också om visheten som Guds största gåva till människorna, och det viktigaste att sträva efter i livet. Ordspråksboken som bok torde ha sammanställts på 500-talet f.Kr. men dess innehåll är huvudsakligen betydligt äldre.

Ordet ordspråk?
Ett ordspråk (äldre lat. namn adagium) är en form av kortfattad och folklig sentensdiktning som infogas i talet i oförändrad grammatisk form oberoende av det sammanhang där det används.

ordspråksboken

Ordspråken är framför allt en eurasisk och afrikansk företeelse och återfinns tidigt i de äldsta skriftkulturerna, bland annat hos sumererna. De har varit särskilt populära bland främre-orientaliska folk. ”Hávamál” vittnar om ordspråkens betydelse i fornnordisk tid. Somliga alltjämt vanligen använda ordspråk citeras redan av antika författare, till exempel ”Så länge det finns liv finns det hopp”.

Några omskrivna:
Lärdom är mer värt än guld. (från Bibeln, Ordspråksboken 16:16 ”Att vinna vishet är bättre än guld, vinna insikt mer värt än silver.” Jämför även Hávamál: ”Bättre börda man bär ej på vägen än mycket mannavett. På främmande ort går det framför guld.”). Ett mjukt svar stillar vreden (från Bibeln, Ordspråksboken 15:1

Och – Filipperbrevet 4 och vers 8.
”För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.”

Visdomar?
”Hur blir en människa vis? Första steget är att lita på Herren och visa respekt för honom.” – 1:7
Ordspråksboken är i hög grad formulerad som en lärobok. Dess undervisning utmanar till ställningstagande och vägval. Book of Proverbs. Okej.

Den följer en pedagogisk modell där den som undervisar är en ”fader” och den tänkte läsaren/lyssnaren är dennes son. På sin väg genom livet ställs sonen inför en mängd olika val. Ordspråksboken driver tesen att det avgörande valet står mellan visheten och dårskapen. Dessa båda personifieras som kvinnor som lockar sonen att välja väg. Visheten börjar med att frukta och vörda Gud, medan dårskapen på ett eller annat sätt alltid är förknippad med avgudadyrkan eller trolöshet mot Gud.

ordspråksboken2

”Bättre är at boo vthi ett öde land/ än när een trätosama och ensinnada qwinno.”
Salomos Ordspråk 21:19, Karl XII:s bibel (1703)

”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.”
Jesaja 41:10

Välkänt är – ”Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”
Matteus 6:34

Källor:
sv.wikiquote.org
sv.wikipedia.org
karnbibeln.se
sv.glosbe.com
varldenidag.se


Munken Jöns Andersson Budde, medeltidens produktivaste skriftställare…

Jöns Andersson Budde

Återupplivar minnet av en man som inte många vet om. Jöns Andersson Budde var en författare och munk i Nådendals kloster tillhörande Birgittinorden, levde ca 1437-1491. Budde var verksam vid klostret från 1462 till sin bortgång. Eld har förstört det mesta av den tidiga litteratur som den finska kyrkan och klostren måste ha producerat.

kyrka

Han var den första kända finländska författaren, en franciskansk munk som bodde i Brigittenklostret i Naantali, han är främst översatt från latin till svenska, men han skrev också några saker av sig själv. Codex Aboensis som förmodligen skrivits i Åbo på 1440-talet är en viktig samling av lagtexter. Missale Aboense tryckt 1488 för den finska kyrkan är en vacker bok och en källa till det medeltida finska religiösa livet.

Väldigt lite är känt om Jöns Budde, han kallade sig i originalhandskrifterna ”Jönes Budde” eller ”Jönes Ræk”, även kallad Räk eller Räck, troligen finländsk, översättare – och fadern hette Anders, men troligen talade Jöns Budde mellanösterbottniska. Han är en av den svenska medeltidens produktivaste skriftställare.

Han översatte vad man vet endast från latinet, som han väl behärskade. Han översatte till svenska och återberättade helgonlegender såsom Viridarium celeste sancte Birgitte och Själens kloster.

Efter Jöns Budde finns hans egenhändigt skrivna volym, Jöns Buddes bok, innehållande översättningar av Lucidarius, Sankt Bernhards betraktelser, Sankta Justina och trollkarlen Cyrpianus, Tundalus, Guidos själs uppenbarelse, Den usla biskopen Udo och Heliga fru Karin med mera.

Buddememoria

Budde översatte några av Gamla testamentets böcker till svenska: Ruts, Judits och Esters bok, samt Mackabéerböckerna. En övers, av “Viridarium celeste sanctae Birgittac” gick förlorad vid Abo brand1827. Det är också uppenbart att Jöns med förkärlek framhävde mannens roll i birgittinorden – ibland på ett sätt som inte motsvarade ordalydelsen i originaltexterna. Nu vet vi 🙂

Källor:
ne.se
sv.wikipedia.org
svenskuppslagsbok.se
sanctabirgitta.com
runeberg.org