Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla


Lämna en kommentar

När skedde världens första trafikolycka? Bilolycka? Fordonsolycka? I Sverige? In English too.

lambert

Jag sökte i ämnet då vi alla vet ungefär när bilen kom till och även andra fordon. Men, när hände de första olyckorna? Genom sökandet på en mängd håll har jag fått till en form av lista med årtal. Men osäkerheten i en del fall är ex felaktig registrering och berättelser med århundraden av muntlig tradition, en del kan ha skett utan direkt vittnen. Men dessa ska vara helt klara.

År 1869.
Då blev en irländsk, berömd vetenskapskvinna, Mary Ward från Belfast, den första bilrelaterade olyckan med dödsfall när hon kastades ur sitt fordon i närheten av en liten stad i grevskapet Offaly, Irland. Det handlade om ett ångdrivet fordon och hon tog en innerkurva snävt, i en bil byggd av hennes kusiner. Hon föll alltså ur vagnen vid kurvan och föll i vägen, ett hjul for över henne och – bröt hennes hals och dödade henne omedelbart. Det nämns andra uppgifter om ev. passagerare men Mary ska vara den första.

År 1891. Ohio, USA.
Detta år körde ingenjören James Lambert en av sina uppfinningar, den första encylindriga bensinbilen, namnet blev Lambert – med passageraren James Swoveland, då han tappade kontrollen och körde in i en trädrot och en stolpe. Båda männen drabbades av mindre skador. Bild på bilen överst.

År 1892. Sverige. Bil på ånga.
I Ystad bodde bröderna Cederholm och med hjälp av en vagnmakare började de 1891 bygga en fyrhjulig bil med en egentillverkad ångmaskin och ångpanna. 1892 var det dags för en provtur, bilen gick bra, men så inträffade Sveriges första bilolycka! I den lösa sanden invid vägen så körde bilen fast, maskineriet gick sönder. Oj då.

car-accident

År 1896.
Den första obs. officiellt registrerade bilolyckan inträffade den 30 maj 1896, när Henry Wells i Springfield, Massachusetts, kolliderade med cyklisten Evylyn Thomas i New York City.

År 1896.
Första person påkörd och dödad av en bil med bensinmotor.
Den första personen som dödades av en bil var Bridget Driscoll (Storbritannien), som fick dödsskador när hon gick in på en bils väg som körde i 4 km/h, det var demonstrationer i Crystal Palace, London, Storbritannien den 17 augusti 1896. Bridget Driscoll var ungefär 44 år gammal, och bilen tillhörde det franska motorbilsföretaget.

År 1898.
12 februari – Henry Lindfield med son från Brighton, kör med sin elbil från en kulle i Purley, London, England, på ett träd, och blir världens första dödliga bilolycka på allmän väg. De kraschade genom ett staket och Lindfield kastades från förarsätet och fick sitt ben mellan trädgrenar/staket. Hans son var inte skadad och sprang för hjälp. På sjukhuset fann kirurger att benet var krossat under knäet och bestämde sig för att amputera det. Efter operationen var Lindfield medvetslös och dog den följande dagen.

Första-bilolyckan_07

Bakåt i tiden, olycka. 1771 Första ångmaskinen.
Nicolas-Joseph Cugnot, en fransk uppfinnare, anses ha vållat världens första bilolycka 1771, när han förlorade kontrollen över sin ångmotordrivna fordon, som färdades i 3,21 km/h, och kraschade in i en murad vägg. Detta under en provkörning, i vad som skulle ha varit den första bilolyckan. Det är emellertid ifrågasatt att detta någonsin hände. Enligt Georges Ageon är det tidigaste omnämnandet av denna händelse från 1801 och det förekommer inte i moderna berättelser.
Rekonstruktion att se på video:
https://www.youtube.com/watch?v=1wMkn3zh9dk

Minnesmärke om olycka av fordon.
År 1336.
På Gotland, öster om Visby i Endre socken ligger Ölbäck. Det har funnits ett värdshus där och om man följer vägen österut mot Endre kan man vid den gamla medeltida vägen som ligger några hundra meter in i skogen hitta en rest sten eller rättare ett stenkors med en märklig historia. Stenkors har varit vanliga på Gotland. De restes på medeltiden vid en plats där någon dött eller mördats. På Öland har man funnit sex kors och det kan ha funnits kors även på fastlandet, troligen då av trä. Seden är känd i delar av Europa och särskilt Sydtyskland verkar haft en tradition med dessa stenar formade som kors. bstenen1

Stenen i Endre socken i det som nu är ölbäcks naturreservat kallas örnstenen eller som man säger på gutamål ”arnstanini”. Stenen är formad som ett konsekrationskors och är 2.1 m hög. På båda sidor av stenen finns en kalk och ovanför den en oblat. Dessa kyrkans föremål syftar förstås på att mannen till vars minne stene restes efter var en kyrkans man. Mannen hette Jurgen eller Jörgen och var kyrkoherde i Endre.

Namnet kan tyda på tysk härkomst. Jurgen red på en häst och hade med sig en hund som sprang lös. Nu råkade en örn se hunden och tänkte fånga den, men örnen råkade istället flyga på kyrkoherden som föll av hästen och dog! Hästen och hunden klarade sig utan skador. Året för denna olyckliga men lyckligtvis ovanliga fall av dödsolycka ska ha varit 1336. Utan att säga för mycket så kanske man kan säga att denna olycka var den första kända trafikolyckan i Sverige med dödlig utgång!

Detta ska med största sannolikhet vara de första olyckorna i olika kategorier, trots hastigheten hände det olyckor, men vanligen bör hastigheten ha gjort att många klara sig väl. Bilder anpassat till historierna.


In English:
I searched the subject when we all know about when the car came and also other vehicles. But, when did the first accidents happen? Through the search in a variety of directions, I have been given a form of list of years. But uncertainty in some cases is ex erroneous recordings and stories with centuries of oral tradition, some may have happened without direct witnesses. But these should be complete.

In 1869.
Then, an Irish, famous science woman, Mary Ward from Belfast, became the first car-related accident when she was thrown out of her vehicle near a small town in the county of Offaly, Ireland. It was about a steam-driven vehicle and she caught a curtain in a car built by her cousins. She then fell out of the cart by the curve and fell in the way, a wheel over her and broke her neck and killed her immediately. Other information about ev. Passengers but Mary shall be the first.

In 1891. Ohio, USA.
This year, engineer James Lambert ran one of his inventions, the first single-cylinder petrol truck, the name became Lambert – with passenger James Swoveland, when he dropped control and drove into a tree root and a post. Both men suffered minor injuries. Picture of the car at the top.

In 1892. Sweden. Car on steam.
In Ystad, the brothers lived Cederholm, and with the help of a carpenter, they began to build a four-wheeled car with a self-propelled steam engine and steam boiler in 1891. In 1892 it was time for a test trip, the car went well, but Sweden’s first car accident occurred! In the loose sand by the road, the car drove, the machinery broke down. Oops.

In 1896.
The first obs. Officially registered car crash occurred on May 30, 1896, when Henry Wells of Springfield, Massachusetts collided with cyclist Evylyn Thomas in New York City.

In 1896.
First person hit and killed by a car with gasoline engine.
The first person killed by a car was Bridget Driscoll (UK) who suffered deaths when she entered a car’s road that ran at 4 km / h. There were demonstrations in Crystal Palace, London, UK, 17 August 1896. Bridget Driscoll was about 44 years old, and the car belonged to the French motor company.

In 1898.
February 12 – Henry Lindfield from Brighton, driving with his electric car from a hill in Purley, London, England, on a tree, becomes the world’s first deadly car accident on public roads. They crashed through a fence and Lindfield was thrown from the driver’s seat and got his leg between tree branches / fences. His son was not hurt and ran for help. At the hospital, surgeons found that the leg was crushed under the knee and decided to amputate it. After the surgery, Lindfield was unconscious and died the following day.

Back in time, accident. 1771 First steam engine.
Nicolas-Joseph Cugnot, a French inventor, is believed to have caused the world’s first car accident in 1771, when he lost control of his steam-driven vehicles traveling at 3.21 km / h and crashed into a walled wall. This during a test run, in what would have been the first car accident. However, it is doubtful that this ever happened. According to Georges Ageon, the earliest mention of this event is from 1801 and it does not appear in modern accounts.
Reconstruction to watch video:
https://www.youtube.com/watch?v=1wMkn3zh9dk

Memorial of vehicle accident.
Year 1336.
On Gotland, east of Visby in Endre soken lies Ölbäck. There has been an inn there and if you follow the road east towards Endre you can find a rest stone or a stone cross with a strange history by the ancient medieval road that is a few hundred meters in the woods. Stone crosses have been common on Gotland. They lived in the Middle Ages at a place where someone died or murdered. On Öland you have found six crosses and there may have been crosses on the mainland, probably of wood. The tradition is known in parts of Europe, and especially in southern Germany seems to have tradition with these stones shaped like cross.

The stone in Changing the parish in what is now the beer reserve’s nature reserve is called the eagle stone or as you say on gutålål ”arnstanini”. The stone is shaped as a cross-section and is 2.1 m high. On both sides of the stone there is a lime and above it an oblate. The object of these churches is, of course, that the man to whose memory the stones are rested was a church man. The man was called Jurgen or Jörgen and was a church leader in Change.

The name may indicate German descent. The jury rode on a horse and brought a dog running loose. An eagle now happened to see the dog and thought to catch it, but the eagle instead escaped the church hero who fell off the horse and died! The horse and the dog managed without damage. The year for this unfortunate but fortunately unusual case of fatal accident should have been 1336. Without saying too much, you might say that this accident was the first known traffic accident in Sweden with fatal outcome!

This will most likely be the first accidents in different categories, despite the speed of accidents, but usually the speed should have made it possible for many to do well. Pictures adapted to the stories.

Källor:
mentalfloss.com
ideellkulturkamp.com
sv.wikipedia.org
ok.se
audibmw.info
worldkustom.com
100innovationer.com
ohiohistorycentral.org
en.wikipedia.org
youtube.com
guinnessworldrecords.com

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser


Lämna en kommentar

Hambletonian 10 – legendarisk hingst som gett namn till det så klassiska loppet…

Hambletonian10

Vem var då denne Hambletonian? Vi vänder oss bakåt mot travets vagga och USA, i slutet på 1800-talet. Hambletonian 10, eller Rysdyk’s Hambletonian, föddes 5 maj 1849 i Sugar Loaf i New York, död 27 mars 1876, och var en amerikansk travhäst och räknas som den amerikanska sulkyhästens fader. Hambletonian 10 har blivit invald i Amerikanska Travsportens Hall Of Fame, under kategorin ”Immortals”. Travloppet Hambletonian Stakes körs till dennes ära sedan 1926 då det instiftades, USA:s största travlopp.

Hambletonians farfars far är Messenger och morfar är den berömde engelske Norfolk-travaren (vagnshäst) Bellfounder. Hambletonian tävlade aldrig skrivs det, men klurigt nog som 6 månaders häst gick han två lopp häst mot häst, i andra var för sig på tid – men han är ”amerikanska travares stamfar”. Hambletonian var framavlad av Jonas Seely, Jr. på sin gård i Sugar Loaf, New York. Fadern hette Abdallah – mamman var Charles Kent Mare eller ”Kent Mare” efter hästen Bellfounder, en importerad Norfolktravare.


William Rysdyk som jobbade hos Seely, skötte om både Hambletonian och hans mamma. Rysdyk blev så fäst vid paret och var så övertygad om att fölet skulle bli bra att han bad att få köpa dem. Seeley gick med på att sälja hästarna för 125 dollar.

Hambletonian 10 gjorde sitt första offentliga framträdande vid 6 månaders ålder på den närliggande Orange County Fair i Goshen, New York. Under denna tid var en annan son till Abdallah, Abdallah Chief ansedd som kullens topp. Seeley C. Roe som ägde Abdallah Chief hade ingenting annat än förakt för Hambletonian, och hävdade att han aldrig skulle duga som travhäst, utan bara som showhäst. Denna fråga avgjordes 1852 på Long Island’s Union Course. Hambletonian och Abdallah Chief gjorde upp, med respektive ägare som kusk. Tre minuter och tre sekunder efter starten korsade Hambletonian mållinjen framför sin rival.

Roe var fortfarande inte övertygad och krävde revansch. Hästarna skulle klockas med tidtagarur över distansen en engelsk mil. Abdallah Chief klockades först, och gick i mål på 2 minuter och 55 sekunder. När det blev Hambletonians tur att klockas, sprang han i mål på 2 minuter och 48 sekunder. Två vinster och ägaren Roe fick en knäpp på näsan 🙂


Hambletonian 10 började sin avelskarriär vid två års ålder när Rysdyk lät honom betäcka fyra ston. Hambletonian 10 verkade i aveln under 1851-1857 och lämnade efter sig totalt 1331 föl. De fyra sönerna var George Wilkes (1856), Dictator (1863), Happy Medium (1864) och Electioneer (1868). Utifrån dessa fyra söner utgår sedan alla amerikanska travar- och passgångarlinjer.

Hambletonian

Språngavgiften var i starten 25 dollar men steg till från 1867 till hingstens död 1875 till 500 dollar. Han tjänade in otroliga 210 000 dollar i språngavgifter. Hambletonian blev i regel stamfader till de flesta travare i världen – idag. Undantaget är de flesta franske hingstlinjer.

Namnet Hambletonian?
Vid mitten av 1800-talet var namnet inte ovanligt att ge tävlingshästar och t.ex. bar ett legendariskt fullblod i England (sent 1700-tal) namnet och – han är ibland refererad till som Hambletonian I. En annan är ex. Bishop’s Hambletonian (född 1804) somt råkar vara mormors far till just Hambletonian 10. Namnet härstammar från Hambleton Hills, i norra Yorkshire, England, sedan 1700-tal känd som klassisk mark för hästkapplöpningar i England.

Hästens död?
Hambletonian dog den 27 mars 1876, vid en ålder av 27 år. Både han och hans ägare, som hade dött 1870, begravdes i Chester, New York. Sjutton år efter Hambletonians död placerades ett granitmonument över hans grav. Monumentet var en gåva från massor av folk som hade fina minnen av hästen.

Hedersbetygelser?
Hambletonian Stakes och Hambletonian Oaks körs på Meadowlands Racetrack i augusti varje år som en hyllning till travrasen och travrasens fader. Hambletonian Stakes räknas som världens mest prestigefulla travlopp för treåriga varmblodiga hästar. Även gatan i Chester, New York där de båda är begravda heter Hambletonian Avenue.

Perfect Spirit Åke Svanstedt

Vinnare 2017?
2017 års Hambletonian var verkligen ett av de mest dramatiska. Detta sedan domarna på Meadowlands efter en lång överläggning valt att diskvalificera målettan What the Hill för trängning. Därmed gick segern till Perfect Spirit och Åke Svanstedt, syns på bilden ovan.

Källor:
worldclasstrotting.com
haststam.se
sv.wikipedia.org
travnet.se
sverigetravet.se
travsport.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,


1 kommentar

Bessie Stringfield var en svart kämpe, på sin Harley, mot alla fördomar…

stringfield111

Fantastiska människor har funnits gott om, en del kända och många okända. En stor personlighet hade jag ej hört om, Bessie Stringfield, född 9 februari 1911 – 16 februari 1993, kallad ”The Motorcycle Queen of Miami”. Miamis mc-drottning.

Vem var hon? Den första afroamerikanska kvinnan som körde över USA ensam och – under andra världskriget tjänade hon som en av de få – som körde med MC – försändelser för USA:s militär. Ordonnans och framtill satt ett vapen på hojen.


Hur började det för denna svarta kvinna?
Stringfield föddes i Kingston, Jamaica, en svart jamaicansk far och en vit holländsk mamma. Familjen migrerade till Boston när hon fortfarande var ung. Hennes föräldrar dog i smittkoppor när hon var bara fem år gammal, hon blev adopterad av en irländsk kvinna som fick henne engagerad i en djup katolsk tro. Udda irländska kvinna, bestämd, men såg ändå till det goda.

Bessie var 16 år när hon lärde sig köra sin första motorcykel, en 1928 Indian Scout, inköpt av adoptivmamman! 1930 började hon, 19 år gammal, åka över USA. Hon gjorde sju till långdistansresor i USA, över alla 48 staterna då – och så småningom även Europa, Brasilien och Haiti. Under denna tid tjänade hon pengar på att utföra motorcykelstunts i shower. På grund av hennes hudfärg blev Stringfield ofta nekad boende vid resor, så hon fick sova på sin motorcykel på bensinstationer. På grund av sitt kön blev hon vägrad priser i tävlingar hon vann.

Andra världskriget?
Under andra världskriget tjänade Stringfield som ett civilt bud för den amerikanska armén, som transporterade dokument mellan inhemska armébaser. Hon avslutade den rigorösa träningen och skötte sin egen blå 61 kubikmeter Harley-Davidson. Under de fyra åren hon arbetade för armén, korsade hon Förenta staterna åtta gånger. Hon stötte regelbundet på rasism under den här tiden. En gång blev hon av en vit man i en pickup nedknuffad i ett dike med mc:n.

Det faktum att hon var en färgad kvinna hindrade inte Bessie från att uppnå sina mål och våga vara sig själv. Hon reste även genom Södern när rasfördomar var ett hot mot hennes säkerhet.

stringfieldmc

En och en halv minuts dokumentär-video om denna Bessie.
RIDE THE WIND: The Bessie Stringfield Story
https://www.youtube.com/watch?v=ZdHiXUHlB5A

På 1950-talet flyttade Stringfield till Miami, Florida, där hon först fick veta att ”negerkvinnor” inte får åka motorcykel av den lokala polisen. Efter att ha upprepade gånger trakasserats av poliser besökte hon poliskaptenen. De gick till en närliggande park för att bevisa hennes förmåga att köra. Hon fick kaptenens godkännande att köra – och hade inga fler problem med polisen. Vilken kvinna!

Hon utbildade sig till sjuksköterska där och grundade Iron Horse Motorcycle Club. Hennes skicklighet på motorcykel gav uppmärksamhet hos den lokala pressen, vilket gav henne smeknamnet ”Negro Motorcycle Queen”. Detta smeknamn ändrades senare till ”The Motorcycle Queen of Miami”, som hon bar resten av sitt liv. Hon gifte sig och skilde sig sex gånger och förlorade tre barn med sin första man. Hon slutade karriären med att behålla efternamnet till sin tredje man, Arthur Stringfield, eftersom det gjort henne känd. 

År 1990 fick hon vara med i AMA i deras första ”Heroes of Harley-Davidson”-utställning, hon som ägt 27 Harleys. År 2000 skapade AMA ”Bessie Stringfield Memorial Award” för att erkänna en enastående prestation av en kvinnlig motorcyklist. Stringfield introducerades i Motorcycle Hall of Fame 2002.


Stringfield dog 1993 vid 82 års ålder av hjärtstillestånd, grunden var ett växande hjärta hon kämpade emot under lång tid. Och hon körde mc hela livet, in till slutet.

Stringfield_Bessievnl

Bessie, sa om de 27 st. Harleys hon ägt under sin livstid:
”För mig är en Harley den enda motorcykeln som någonsin gjorts.”

En kvinna att minnas, vilken fighter

Källor:
blackpast.org
en.wikipedia.org
youtube.com
motorcyclemuseum.org
ironandair.com
theheroinecollective.com
thenewcaferacersociety.blogspot.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,


Lämna en kommentar

Maratontabellens sista plats har – Billingsfors IK, fotbollsklubb där Ingvar Rydell lirade…

bill2

Fotbollsfans minns denna klubb, känd som den som ligger sist i Maratontabellen. Jo, jag ska uppdatera er på denna – Billingsfors IK som är lite kultklubb. Invånare i orten hade år 2010 – 1134 st. Men då när man tog sig till allsvenskan hade man – 980 invånare, platsen i Dalsland.

Hemmaplan är – Lövåsvallen. Idrottsplatsen invigd: 1944. Planmått: 105 x 65 meter. Dräktfärg: Grönvitrandig tröja, vita shorts, gröna strumpor.

Många lag har åkt ur allsvenskan efter ett år, som Billingsfors IK, bildat 26 maj 1906, av apotekaren Oskar Meijer, som även blev föreningens förste ordförande. Laget spelade alltså i fotbollsallsvenskan säsongen 1946/1947 och är det enda lag som spelat i Allsvenskan utan att vinna en enda match. Lagledare under den allsvenska säsongen var Bror Båld och som tränare fungerade ordföranden Herbert Mellberg.

Största spelaren genom tiderna är Ingvar Rydell som spelade med laget i allsvenskan men sedan gick till Malmö FF. Där vann han den allsvenska skytteligan säsongen 1949-50 och tog plats i svenska landslaget. Lagets rad i allsvenskan var, 22 spelade matcher, gjorda mål var 28 st, insläppta var 84 st. och man fixade – 3 poäng.

De oavgjorda matcherna spelades mot IF Elfsborg (H), Djurgårdens IF (B) och Örebro SK (H). Man mötte GAIS i andra matchen, efter de mött MFF i första – och under slutet av andra halvlek orkade dalslänningarna inte stå emot utan föll med 3-2.

Lagets första allsvenska mål kom dock i denna match, efter 43 minuter då Folke Krantz kvitterade till 1-1.
30 maj 2006 spelade ett förstärkt Billingsfors IK mot GAIS i en jubileumsmatch då klubben fyllde 100 år 2006. Matchen blev en stor publikfest då nästan 850 betalande personer kom till platsen.

Och som för en del småklubbar så hände följande:”Den 19 april 2012 meddelades, tio dagar före seriestarten i Division 6 Dalsland, att laget drar sig ur seriespelet på grund av spelarbrist. Styrelsen bedömde att 17 spelare inte skulle räcka för att genomföra en hel säsong. Klubben skriver i ett pressmeddelande att nedläggning av skolan, bensinmacken, frisörsalonger och en spelbutik varit stora bakslag för samhället.billingsforsiklag

Men säsongen 2014 var laget tillbaka i seriespel i ett kombinationslag med Ärtemarks IF, i division 6 Dalsland, den lägsta nivån i länet (förutom sjuan som består av reservlag). Deras publikrekord: 5340 st. mot IFK Norrköping 1946. Och i början hade man allmän idrott eller friidrott som det kallas idag och under en period även simning. Ett lag att minnas och – som finns ännu. Bilder på laget från den gamla goda tiden!

2017: Inför säsongen tappade vi många spelare så det var länge osäkert om vi skulle få ihop något lag. Ett antal nya spelare gjorde dock att vi kom till spel i division 6 Dalsland och slutade på en hedrande fjärde plats.

billing1

Nyligen läste jag på hemsidan:
”Vi sysslar i huvudsak med fotboll och vi har ett seniorlag i samarbete med Ärtemarks IF. I klubben finns också Gum och Gubbdagis som är mycket välbesökta och uppskattade. Det krävs mycket pengar för att driva runt föreningen och vi får in pengar via Bingolotter, Sverigelotter, Påsklotter, Sponsring och försäljning vid valborg men det är ändå svårt att få det att gå ihop. Stöd oss genom att bli medlem.”

Källor:
aftonbladet.se
svenskfotboll.se
sv.wikipedia.org
idrottsplats.se
billingsforsik.net
bolletinen.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


1 kommentar

Zenza-jannen – bloggandet här – och lite kuriosa…

goggomobil

Idag ska jag kort skriva om mig som bloggare och mina inlägg. Först är jag nyfiken ännu och vill veta mer, åren har ej påverkat 🙂 Jag skriver som intresse och har (tyvärr) ingen sponsor och inget betalt. 🙂


I varje inlägg söker jag svar, finns det ej (!) söker jag omkring så nära man kan komma. Jag har fått frågor av er om ämnen och svar från anhöriga till de jag skrivit om etc bla en kvinna vars släkting, en ung flicka, blev tragiskt skjuten i Ådalen 1931. Men även flera spännande möten.

Idag finns platser med fakta, men ofta med en massssa info, ibland segt och man orkar ej. Jag försöker plocka det mest fascinerande, är det musik, artister – ofta med musiklänkar, djur ofta med video. Jag siktar på att alltid ha 4 källor, gärna 7-8 st och letar på många ställen. För tillfället kör jag vidare, hur länge avgör ni och jag 🙂


På denna plats började jag i slutet 2015, kort, men det blir ca 2,5 år då.
Lite information. Jag har:

Publicerat 1352 inlägg. Mest visningar Sverige, därefter USA och sedan Finland.
Vad visningar är vet en del, men jag har sedan starten haft – idag 504 048 visningar.
Mest populära dagen- lördag15% av visningarna. Mest populära timmen 20:00 – 7% av visningarna.


Rekord 12 augusti 2017 med 7092 visningar.


Besök från udda länder 2017 ex?
Peru, Saudiarabien, Singapore, Vietnamn, Hongkong, Färöarna, Mauritius, Fiji, Europeiska Unionen, Bangladesh, Gibraltar, Kambodja, Grönland, Botswana, Rwanda, Maldiverna, Kap Verde, Nepal, Burkina Faso, Mali, Komorerna, Benin, Haiti, Guam, Jersey, Kuba (!), Kuwait, Somalia, Turks- och Caicosöarna och Elfenbenskusten. Ett axplock 🙂

Tack för att ni är med. Kommentera gärna och fråga likaså 🙂
Jannen

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,


Moa Hjelmer – tillbaka på löparbanan efter barnafödande…

moa1

För en tid sedan dök hon upp i Nordenkampen inomhus, efter sitt uppehåll, en start innan denna start. Imponerade trots barnafödande. Hon är – Moa Elin Marianne Hjelmer, född i juni 1990 i Stockholm, är en svensk friidrottare som tävlar för Spårvägens FK.

Stort?
Moa vann guld på 400m vid EM i Helsingfors 2012 på nya svenska rekordtiden 51,13!
Hjelmer fick pris som Årets nykomling på Idrottsgalan 2012 och fick även ta emot Lilla bragdguldet. År 2013 fick hon Stora grabbars och tjejers märke nummer 523 i friidrott.

Hon har även fyra segrar på svenska mästerskap. I juniortävlingarna var hennes främsta merit silver på junior-EM i Ostrava 2011 på 200 meter. Moa är sedan 2011 svensk rekordhållare på 400 meter för dam-seniorer, då hon slog det 25 år gamla rekordet. Hon förbättrade Ann-Louise Skoglunds tidigare rekord med 11 hundradelar.

Hjelmer har varit en del av Sveriges ungdomslandslag sedan 2006. I januari 2008 gjorde Hjelmer seniorlandslagsdebut under en 5-lagsmatch i Glasgow, där hon besegrade den välmeriterade tyskan Cathleen Tschirch.

Under inomhussäsongen 2013 tävlade Hjelmer vid inomhus-EM i Göteborg och bl.a. sprang hon tillsammans med Josefin Magnusson, Frida Persson och Elin Moraiti, även lång stafett, 4 × 400 meter, men laget slogs ut direkt i försöken. Vid Diamond League-galan i Oslo 2013 sprang Hjelmer 200 meter på personbästa, 23,19 sekunder.

Detta placerade henne som fjärde bästa svenska kvinna genom tiderna på distansen. Bara Linda Haglund, Carolina Klüft och Emma Green hade vid den tiden sprungit snabbare.

moa2

Vid VM i Moskva i augusti 2013 målade Hjelmer och Emma Green sina naglar i regnbågens färger för att visa sitt stöd för HBTQ-rörelsen. I december 2013 meddelade Hjelmer att hon var gravid med sitt första barn och skulle ta timeout från friidrotten hela 2014. hjelmfam

Hon bor med sin man och barn i Gubbängen i Farsta. Han är Kristian Svensson, första barnet en flicka (Wilma) och numer även en son. Har visat hon har en stor kroppstattoo!

Rubriker?
Tyvärr är det mesta som dyker upp det hemska hon drabbades av 2011.
”I samband med #metoo-rörelsen berättade Moa Hjelmer den 23 november 2017 att hon blivit våldtagen av en annan aktiv friidrottare under Finnkampen 2011.” Det gäller en annan aktiv i samband med Finnkampen (2011).

”När det är över tar jag mina saker och går därifrån. Jag skäms, vad gjorde jag för fel? Hjelmer beskriver hur mannen lockade in henne på sitt hotellrum. ”Han är betydligt äldre än mig och han är gift, jag kände mig säker och trodde jag kunde lita på honom. Jag har pojkvän, jag säger nej. Han…”

Efter sitt uttalande vill hon lämna det bakom sig, Patrik Sjöberg har i media gått hårt åt förbundet som tvekat agera. Flera kvinnor har också berättat om sexuella övergrepp.

En idrottskvinna som i år kommer igen…

Källor:
svt.se
expressen.se
sv.wikipedia.org
ne.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,