Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!

Är Ordspråksboken fylld av religiösa uttryck och levnadsråd…?

bibeln1

Vi börjar med att berätta att – ordspråksboken är en skrift i judendomens Ketuvim och kristendomens Gamla testamente. Den innehåller en samling konstmässigt formade ordspråk under Salomos namn. Många uppmaningar påpekar att den gudfruktige vinner i längden. Han skriver också om visheten som Guds största gåva till människorna, och det viktigaste att sträva efter i livet. Ordspråksboken som bok torde ha sammanställts på 500-talet f.Kr. men dess innehåll är huvudsakligen betydligt äldre.

Ordet ordspråk?
Ett ordspråk (äldre lat. namn adagium) är en form av kortfattad och folklig sentensdiktning som infogas i talet i oförändrad grammatisk form oberoende av det sammanhang där det används.

ordspråksboken

Ordspråken är framför allt en eurasisk och afrikansk företeelse och återfinns tidigt i de äldsta skriftkulturerna, bland annat hos sumererna. De har varit särskilt populära bland främre-orientaliska folk. ”Hávamál” vittnar om ordspråkens betydelse i fornnordisk tid. Somliga alltjämt vanligen använda ordspråk citeras redan av antika författare, till exempel ”Så länge det finns liv finns det hopp”.

Några omskrivna:
Lärdom är mer värt än guld. (från Bibeln, Ordspråksboken 16:16 ”Att vinna vishet är bättre än guld, vinna insikt mer värt än silver.” Jämför även Hávamál: ”Bättre börda man bär ej på vägen än mycket mannavett. På främmande ort går det framför guld.”). Ett mjukt svar stillar vreden (från Bibeln, Ordspråksboken 15:1

Och – Filipperbrevet 4 och vers 8.
”För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.”

Visdomar?
”Hur blir en människa vis? Första steget är att lita på Herren och visa respekt för honom.” – 1:7
Ordspråksboken är i hög grad formulerad som en lärobok. Dess undervisning utmanar till ställningstagande och vägval. Book of Proverbs. Okej.

Den följer en pedagogisk modell där den som undervisar är en ”fader” och den tänkte läsaren/lyssnaren är dennes son. På sin väg genom livet ställs sonen inför en mängd olika val. Ordspråksboken driver tesen att det avgörande valet står mellan visheten och dårskapen. Dessa båda personifieras som kvinnor som lockar sonen att välja väg. Visheten börjar med att frukta och vörda Gud, medan dårskapen på ett eller annat sätt alltid är förknippad med avgudadyrkan eller trolöshet mot Gud.

ordspråksboken2

”Bättre är at boo vthi ett öde land/ än när een trätosama och ensinnada qwinno.”
Salomos Ordspråk 21:19, Karl XII:s bibel (1703)

”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.”
Jesaja 41:10

Välkänt är – ”Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”
Matteus 6:34

Källor:
sv.wikiquote.org
sv.wikipedia.org
karnbibeln.se
sv.glosbe.com
varldenidag.se

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer är stängda.