Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Vad betyder glesbygd, öde eller långt mellan folk och service…?

glesbygd

Alla kan nog räkna ut svaret som jag ska försöka gå lite djupare med. Okej, gles betyder ju ”lite tunnsått”, bygd bebyggelse eller bygd kanske? Så en plats där det bor aningen lite folk och långt emellan. Låter som Norrland lite?

Först – glesbygd är ett stort område där det inte lever så många människor. Som mina ord. Mer detaljerat så, ”glesbygd är enligt svensk befolkningsstatistik den del av Sveriges yta som inte är tätorter.” I andra sammanhang avser man med begreppet glest befolkade delar av landet i vilka – även mindre tätorter ingår.

Glesbygdsverket var tidigare den statliga myndighet som arbetade med glesbygdsfrågor, och myndighetens uppgifter har tagits över av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och Tillväxtverket. Svårt ska det vara.

Dessa har en definition som säger att ”områden som har mer än 45 minuters bilresa till en tätort med över 3000 invånare skall definieras som glesbygd,” vilket gör att större delen av Norrlands inland, mindre delar av Småland, Öland och Gotland, västra Svealand samt delar av Roslagen och Bergslagen faller inom denna definition. Dock tillkommer även öar utan fast landförbindelse, till exempel Koster och Ven.

glesbygdtioitopp

I vardagliga sammanhang definieras glesbygd ofta något mer godtyckligt, vilket kan innebära att landsbygd, eller glesbefolkad landsbygd, betraktas som glesbygd, alternativt att glesbefolkade regioner som helhet anses utgöra glesbygd även inklusive relativt stora tätorter.

Landsbygd kallas ett område med lantlig bebyggelse. Termen används ofta som motpol till stad, och ofta avser den alla områden belägna mellan städerna. Ordet ska inte förväxlas med landsorten, som betecknar ”landet utom huvudstaden” (till exempel Stockholm i Sverige).


En plats?
Kirunas öde och framtid är starkt förknippade med gruvnäringen. Den gör kommunen väldigt beroende av LKAB och av upp- och nedgångar på malmmarknaden. Flytten av staden är ett gigantiskt projekt. Frågan är hur invånarna som bott i en stad kommer att känna igen sig när den blir en helt annan stad, säger en professor i nationalekonomi i Jönköping.

Samtidigt som delar av den svenska glesbygden håller på att dö ut så är situationen helt annorlunda i Norge. I vårt västra grannland har man anpassat politiken så att folk bor kvar, även i små glesbygdskommuner.

glesbygd2

Aktuellt i november 2018, en bra idé?
Lifvs Scandinavia vill öppna 200 obemannade butiker på platser där de andra kedjorna inte finns, framför allt i glesbygden. Kunderna får tillgång till butiken genom en app som sedan används för skanning av varor och betalning. De två första pilotbutikerna öppnar under första kvartalet 2019. Butikerna kommer enligt Icanyheter att finnas i två varianter med en yta på 33 respektive 25 kvadratmeter.

Substantiv?
Ja. Glesbygd, större område där få människor bor, särskilt i kontrast med städer; större område med låg befolkningstäthet. Synonymer: landsbygd, land.

Källor:
sv.wikipedia.org
fokus.se
ne.se
sv.wiktionary.org
svt.se
intelligentlogistik.com