Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Brunnsparken i Göteborgs city, historien bakom och nutid…

bparken18maj1

Många som besökt ”min” stad, hm, har varit där, nära Femmans affärscentrum, gångväg från Centralstationen. Idag en plats med mycket folk i rörelse, man passerar buss och spårvagnar. Här finns så man kan fika, köpa att tugga på. Men hur har det varit?

År 1822 fanns det en anlagd park på denna holme i Stora Hamnkanalen, och 1834 uppförde innehavaren av apoteket Kronan, Hans Jacob Cavallin, ett brunnshus av sten på denna plats, som därefter fick sitt nuvarande namn.

År 1858 upphörde verksamheten, men då man fick en flygel av brunnshuset att göra tjänst som varmbadhus, fram till 1879 då samtliga byggnader revs. Bakom varmbadhuset öppnades den 23 juli 1867, ”En liten shop, hvilken lär blifva en ganska angenäm och besökt tillflyktsplats under de dagar, då sommarens sol molnfri utgjuter sina gyllene strålar öfver en smägtande fotgängare. I denna shop kommer nämligen kolsyrade vatten, lemonader och andra förfriskande drycker att tillhandahållas allmänheten till priser, hvilka afsevärdt understiga de hittills vanliga”.

Byggnaden hade tillverkats på Bark & Warburgs snickerifabrik och målats av L. Rubenson ”…med den smak, som alltid utmärker dennes arbeten”. Den förste ägaren till ”denna både angenäma och gagneliga inrättning” hette J. G. Leufvenmark.

Tidigare?
Ursprungligen var det som är Brunnsparken idag en holme i Stora Hamnkanalen med namnet Järnvågsplatsen (1753) efter den järnvåg som funnits där sedan 1624. Arbetet med denna järnvåg påbörjades 1683 och slutfördes 1690. Järnvågen flyttades 1785 till Järntorget, och i storbranden 1813 brann den sista resten av järnvågen ned i Brunnsparken. År 1861 fylldes den del av Stora Hamnkanalen igen, söder om ”holmen”, som nu bildar Södra Hamngatan.

1752 blev Niclas Jacobssons sockerbruk (ett ”Såkkerraffinaderiwärk”) vid Södra Hamngatan färdigt, där arkitekten Carl Hårleman hade gjort ritningarna. Sockerbruket ägdes senare av Pontus Fürstenberg. Det skadades genom brand den 2 mars 1792, men fanns kvar ända fram till 1841, då verksamheten upphörde. Delar av dess grunder finns fortfarande kvar under Hotel Palace.

johannaimas1

I den västra delen av Brunnsparken finns en fontän med statyn Såningskvinnan. Konstverket invigdes på Johanna-dagen den 21 juli 1883, och kallas därefter populärt även Johanna. Ofta med en mås på huvudet. Statyn skapades av Per Hasselberg och göts i brons av Gruet Jeunes i Paris. Originalet i gips återfinns på Göteborgs konstmuseum. På platsen för statyn låg fram till 1820 administrationsbyggnaden för stadens järnväg.

Nämnda park?
Platsen omnämns i bland annat julsången ”Jul”, inspelad av bland andra Snowstorm och Thorleifs, i sången är det någon som gråter här i juletider. Brunnsparken nämns också i låten Alla vägar bär till götet. I rockgruppen Motvinds låt Göteborg (1977) omnämns ”fyllona i Brunnsparken”. Kai Martin och Stick! har besjungit ”Johanna i Brunnsparken”.

Lejon?
År 1638 fick bron fyra krönta lejonfigurer vid brofästena. De fem alnar höga lejonen, de skulle påminna om lejonet i Göteborgs stadsvapen. Bron kom då att få namnet Lejonbryggan eller Lejonbron. Lejonfigurerna blev så slitna att de togs ner 1673. I början av 1700-talet ersattes hela bron med en ny träbro och bildhuggare Nils Läsberg fick då i uppdrag att skapa fyra nya lejon.

Träbron revs 1733 och ersattes av en stenbro med tre brovalv som stod klar 1735. Bron försågs med nya lejon, utförda i gotlandssten. 1785-88 sattes dessa upp på piedestaler. Denna bro kom också att kallas Hästbryggan i folkmun, på grund av den försäljning av hästar och kreatur som förekom här.

Östra Hamngatans sträckning gick 1861 ut över Brunnsparken, då kanaldelen lades igen, och år 1864 revs Lejonbron och en ny bro i järn byggdes. Lejontrappan, flankerad av två liggande lejon i brons, uppfördes då mot Hamnkanalen i väster. De båda lejonen är gjorda av skulptör Camilla Bergman och invigdes i november 1991.

bparken

Idag?
Brunnsparken är en av Sveriges mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkter med omkring 120 spårvagns- och 130 bussavgångar i timmen i rusningstrafik, det vill säga 4 avgångar i minuten, på 10 hållplatser.

Nutida förändring?
I juni 2018 kan vi läsa om vad som ska påbörjas i januari nästa år, 2019.
”Det stora är att vi försöker göra Brunnsparken tryggare och mer tillgänglig. Förhoppningsvis gör vi platsen också vackrare. Vi vill ha ett grönt smycke i centrala Göteborg”, säger Johan Blomqvist, projektledare på park- och naturförvaltningen. Dagens Brunnsparken upplevs av många som otrygg. En stor del i den nya omformningen har därför fokuserats på just trygghet. //

Om du besöker?
Den är belägen mellan Nordstan och Arkaden och mellan två av Göteborgs äldsta gator, Norra Hamngatan och Södra Hamngatan (egentligen avgränsar Stora Hamnkanalen i norr). Med sin centrala placering ”Inom Vallgraven” och mitt bland flera köpcentrum är platsen en populär mötesplats. Bra utgå ifrån med Avenyn en bit uppåt stan…

Källor:
sv.wikipedia.org
vartgoteborg.se
goteborgdirekt.se
wikiwand.com