Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Illuminatiorden – har det mystiska broderskapet funnits i verkligheten?

2 kommentarer

illuminati

Den våg av konspirationsteorier som världen beskådat beror mycket på Dan Brown. I en av hans bästsäljande böcker spelar Illuminati en central roll. Detta blev spännande plötsligt, det mest hemliga och mäktiga av alla de hemliga, mäktiga sällskapen, nämligen Illuminati. Denna sägenomspunna organisation har faktiskt existerat, men mytologin runt Illuminati är så omfattande att det är svårt att komma åt den hårda kärnan av fakta.

Illuminati – har det existerat?
Önskan om demokrati ledde till konspirationsteorier. De kallade sig själva för Perfektibilister, men omvärlden kände dem under namnet Illuminati, när Adam Waishaupt skapade rörelsen vid universitetet i Ingolstadt år 1776, var målet det perfekta samhället, och när Bayerns hertig Karl Theodor 1777 införde upplyst despoti, tvingades de fortsätta som hemligt sällskap.

Illuminati använde det allseende ögat som symbol. Ögat finns också i USA:s stora sigill. Illuminatorden bildades som ett hemligt nätverk av vetenskapligt intresserade män i Bayern 1776. Namnet anspelar på upplysning, och orden förenade upplysningens idéer med radikala krav på politiska förändringar.

adam-weishaupADAM W

Historien uppvisar många exempel på hur grupper av människor med tankar och idéer, som kunde hota den rådande ordningen, tvingades gå under jorden. I många fall ledde detta till hemliga sällskap, och därifrån var vägen hos allmänheten inte lång till konspirationsteorier och mytbildning. Huva!!!

Illuminati (”de upplysta”), illuminater, är en samlingsbeteckning för de sammanslutningar från 1500–1700-talen som berömde sig av en högre insikt i det gudomliga. Mest känd är Adam Weishaupt, juris professor i Ingolstadt. Orden förbjöds av bayerska staten år 1785.

Med namnet illuminater (latin illuminati ”de upplysta”) förstods i äldsta kyrkan de döpta. Sedermera har det ofta tilldelats svärmare, mystiker och teosofer, vilka berömt sig av en högre insikt i det gudomliga. Speciellt användes namnet på det mystisk-svärmiska parti, som 1575 framträdde i Spanien och mest är känt som alombrados.

Sedan detta genom inkvisitionens häftiga förföljelse en tid försvunnit, dök det åter 1623 upp i Frankrike (Flandern och Picardie), tills det även där snart dukade under för förföljelsen. En liknande sekt framträdde åter 1722 i södra Frankrike, där den förband sin mystiska teori med frimurarnas former; den undertrycktes under franska revolutionen.

Adam Weishaupt då? Han var en jesuitlärjunge, som gripits av 1700-talets religiösa upplysning och sökte genom en orden sprida sina deistiska idéer och metoder över det katolska Tyskland. Hatande jesuitorden lånade han dock dess organisationsformer (ömsesidigt övervakande, spioneri, absolut lydnadsplikt etc.) i tro att därigenom vinna samma framgång; men i stället framkallade han misstämning och osämja.

1785 utfärdade bayerska regeringen strängt förbud mot frimureriet med avsättning och fängelse för ledarna. Weishaupt flydde till Gotha, där han dog 1830. Hans orden var en ”blandning af frivol upplysning och jesuitiska maximer” och syftade ytterst till upphävande av all religion och statlig auktoritet.

Weishaupt kopierade ordens organisation från frimurarna och dess författning följde jesuitordens mönster. Illuminaterorden skulle ”lägga grunden till en reformation av världen genom denna sammanslutning av goda män för att motverka den moraliska ondskans framfart”. Deras dolda agenda var att avskaffa Europas monarkier samt att avskaffa påvedömet. Under upplysningen var detta populära tankar i många kretsar.

Andra syften som orden tillskrivits sägs vara att att via anarki skapa ett paradis åt mänskligheten utan religion, regeringar eller någon form av privat eller statligt ägande. Man sökte sina medlemmar främst vid olika universitet. 1782 gav samarbetet med frimurarna och Illuminaterorden tre miljoner potentiella medlemmar.

I början av Illuminaterordens existens växte man inte särskilt snabbt, men efterhand som Weishaupt utformade den lära som skulle bibringas de nya medlemmarna ökade intresset. Då friherre Adolf von Knigge blev medlem utbredde sig emellertid illuminaterna ej enbart över Tyskland utan även i viss mån till andra europeiska länder och kunde snart bland sina medlemmar uppvisa mer än ett inom litteraturen och det politiska livet framstående personer, skrivs det.

De av Weishaupt och von Knigge utarbetade ceremonierna var med nutidens mått mätt tämligen pompösa. En egenhet var att medlemmarna i allmänhet erhöll klassiska ordensnamn, så som Socrates, Alcibiades, Cato, Marius m.m. Weishaupt själv kallade sig Spartacus och von Knigge Philo af Constanz. Även tyska ortnamn utbyttes i ordensspråket mot från forntiden lånade benämningar. München blev Athenae, Ingolstadt Ephesus, Bayern Graecia, Österrike Aegyptus. Syftet med detta var att förhindra insyn av myndigheterna sägs det.

År 1787 publicerade Bayerska myndigheter beslagtagna dokument och orden förde åren därpå en tynande tillvaro. Ironiskt nog började myten om Illuminaterordens konspiratoriska dimensioner i takt med att orden tynade bort.

Den enda konspiration där det finns några faktiska bevis för Illuminatis inblandning är den franska revolutionen, alla andra får betraktas som teorier. Det rör sig om påståenden som att de skulle varit inblandade i att störta Tsaren i Ryssland, legat bakom den internationella kommunismen eller varit inblandade i Tyskarnas försök att ta över Europa och världen under 1900-talets första hälft. Men nej?

Illuminati i Sverige?
Carl Adolf Andersson Boheman, som var hovsekreterare och högrankad frimurare, (1764-1831). Han inrättade 1803 en underavdelning av Illuminaterorden i Stockholm. Den svenska filialen var dock inte aktiv någon längre period, och upplöstes snabbt när Boheman fängslades och sedan landsförvisades pga sin radikala politiska syn. De viktigaste historiska dokumenten om Illuminatorden är samlade i den s.k. Sverigekistan. Vi tackar Gustav IV Adolf som fick honom utvisad ur både Sverige och Danmark. Bra! 🙂

Da Vinci-koden tänker vi alla på och ordnar och mystiska sällskap för överklassen på mystiska gods. Fantasier? Jag är övertygad om att det är en massa vi ej ens kan gissa…

Källor:
sv.wikipedia.org
varldenshistoria.se
albertveli.wordpress.com
historia2.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

2 thoughts on “Illuminatiorden – har det mystiska broderskapet funnits i verkligheten?

  1. Det var roligt att läsa….mera sånt….är intresserad av mysticismen oxå….kramar om dig vännen ❤❤❤

    Liked by 1 person